Regulamin sklepu IDT.pl

REGULAMIN INTERNETOWEGO DOMU TOWAROWEGO - IDT.pl

 1. POSTAWIENIA OGÓLNE
  1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
   1. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, dokonującą zakupów w Sklepie;
   2. Sprzedającym – należy przez to rozumieć firmę EnterCOM z siedzibą w Siedlcach (08-110), ul. Podlaska 61, NIP 821-001-09-77; Dane kontaktowe: sklep@idt.pl, numery tel.: 605 438 438; 607 438 438 (opłata zgodna z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego usług korzysta Klient , jak za zwykłe połączenie);
   3. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszyRegulamin Internetowego Domu Towarowego;
   4. Towarze – należy przez to rozumieć towary oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie;
   5. Sklepie – należy przez to rozumieć Internetowy Dom Towarowy (sklep internetowy) prowadzony pod adresem www.idt.pl;
   6. Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;
   7. Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zakupem;
   8. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   9. Zamówieniu – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  2. W celu korzystania ze Sklepu Klienci powinni dysponować sprzętem teleinformatycznym umożliwiającym dostęp do sieci Internet.

 2. REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ KLIENTA
  1. Warunkiem skorzystania z usług Sklepu przez Klienta jest:
   1. zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jej akceptacja oraz dokonanie prawidłowej rejestracji zgodnie z pkt. II.2 - II.6 Regulaminu oraz dokonanie zakupu Towaru;
   2. zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jej akceptacja oraz dokonanie zakupu Towaru;
  2. Rejestracja w Sklepie polega na uzupełnieniu przez przyszłego Klienta elektronicznego formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, poprzez podanie wymaganych danych osobowych Klienta, w celu założenia konta Klienta.
  3. Klient, który wypełnił dane w formularzu rejestracyjnym, otrzymuje na wpisany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywujący konto. Konto Klienta zostaje aktywowane poprzez kliknięcie na link zawarty w wiadomości e-mail.
  4. Wymaganymi danymi Klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej, których podanie w ramach dokonywania rejestracji w Sklepie jest obowiązkowe, są następujące dane:
   1. nazwa (firma przedsiębiorcy);
   2. pełny adres siedziby wraz z określeniem województwa;
   3. numer NIP;
   4. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów ze Sprzedającym;
   5. adres e-mail;
   6. numer telefonu;
   7. login umożliwiający zalogowanie się przez Klienta w Sklepie, będący jednocześnie nazwą identyfikującą Klienta korzystającego z usług Sklepu;
   8. hasło umożliwiające zalogowanie się przez Klienta w Sklepie.
  5. Wymaganymi danymi Klienta będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, których podanie w ramach dokonywania rejestracji Klienta w Sklepie jest obowiązkowe, są następujące dane:
   1. imię i nazwisko; adres zamieszkania (stałego lub tymczasowego) wraz z określeniem województwa;
   2. adres e-mail;
   3. numer telefonu;
   4. login umożliwiający zalogowanie się przez Klienta w Sklepie, będący jednocześnie nazwą identyfikującą Klienta korzystającego z usług Sklepu;
   5. hasło umożliwiające zalogowanie się przez Klienta w Sklepie.
  6. W przypadku zmiany danych Klienta, o których mowa w punktach II.4 i II.5 Regulaminu, jest on zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w zdaniu poprzednim lub w przypadku podania przez Klienta nieaktualnych lub nieprawdziwych danych podczas dokonywania rejestracji w Sklepie, Klient jest odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez Sklep na skutek podania przez niego nieaktualnych lub nieprawdziwych danych.
  7. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia Towarów realizowane są na podstawie logowania się Klienta w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
  8. Klient jest uprawniony do zamknięcia swojego konta w każdym czasie. W celu zamknięcia konta Klienta, jest obowiązany złożyć wniosek do Sprzedającego.

 3. ZAKUP TOWARÓW
  1. Dokonując zakupu Towaru w Sklepie Klient zaznacza na stronie Sklepu Towar, który chce kupić i przenosi go wirtualnie do koszyka. Następnie Klient po zakończeniu zakupów naciska ikonę „Kupuję” i otrzymuje na adres e-mail informację o konieczności uiszczenia płatności Ceny i Kosztów dostarczenia Towaru.. W przypadku dokonywania zakupu przez Konsumenta do wiadomości email zostaje załączone pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy, formularz odstąpienia od umowy. Klient, aby potwierdzić zamówienie, zobowiązany jest do postępowania zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu.
  2. W przypadku Towaru dostarczanego za pobraniem Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
  3. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem witryny internetowej Sklepu.
  4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta od Sprzedającego na adres e-mail informacji o konieczności uiszczenia płatności Ceny i Kosztów dostarczenia Towaru, pod warunkiem zaakceptowania przez Klienta Ceny i Kosztów dostarczenia Towaru. Jako akceptację Ceny i Kosztów dostarczenia Towaru uznaje się uregulowanie płatności przez Klienta. W sytuacji gdyby zamówiony Towar nie był w danej chwili dostępny Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda stanowi jednocześnie akceptację Klienta (odbiorcy faktury) na stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedającego, zgodnie z art. 106 n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

 4. DOSTAWA TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI
  1. Dostawa zakupionego Towaru nastąpi w terminie od 1 do 4 dni roboczych od chwili wpłynięcia do Sklepu akceptacji zamówienia przez Klienta, o ile podczas przyjmowania zamówienia nie zostanie podany inny termin realizacji nie dłuższy jednak niż 30 dni. Sprzedający wraz z Towarem przekazuje Klientowi, sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy, jak również potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość w postaci faktury.
  2. Towar dostarczany będzie w jeden z następujących sposobów:
   1. przez przedstawiciela spedytora;
   2. odbioru osobistego we wskazanej siedzibie Sklepu bez dodatkowych opłat.
  3. Dostawa zakupionego Towaru realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Koszty dostarczenia Towaru ponosi Klient.
  5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności spedytora w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie Towaru w trakcie dostawy.
  6. Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich.
  7. Zapłata za zamówiony Towar może być uiszczona w jeden z następujących sposobów:
   1. gotówką spedytorowi przy odbiorze przesyłki;
   2. na rachunek bankowy Sprzedającego, którego numer Klient otrzyma wraz z e-mailem zwrotnym potwierdzającym zakup Towaru;
   3. kartą kredytową i kartą płatniczą - zapłata w tej formie może nastąpić przy składaniu zamówienia za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu. Płatność on-line kartą płatniczą może nastąpić jedynie, gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość;
   4. poprzez kanał płatności on-line obsługiwany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182.
  8. W przypadku zakupu Towaru o dużej wartości Sprzedający ma prawo odmówić wysyłki „za pobraniem” i żądać uiszczenia ceny za Towar przed jego wysłaniem. Informację dotyczącą braku możliwości wysyłki Towaru „za pobraniem” Sprzedający przekazuje Klientowi w wiadomości wysłanej na jego adres e-mail zawierającej prośbę o potwierdzenie zakupu Towaru, o której mowa w pkt. III.1 Regulaminu. Realizacja zamówienia zostanie w takim przypadku dokonana niezwłocznie po wpływie na rachunek bankowy Sprzedającego ceny za Towar oraz kosztów jego dostarczenia.

 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
  1. Klient będący Konsumentem, który dokonał zakupu Towaru w Sklepie może odstąpić od zakupu w terminie 14 dni od dnia wydania Klientowi Towaru, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży wysłanego na adres Sprzedającego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może być złożone poprzez wypełnienie i podpisanie wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w niniejszym postanowieniu nie jest obowiązkowe.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadkach gdy przedmiotem świadczenia:
   1. jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   2. są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   3. są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku skorzystania przez Klienta, z opisanego w pkt. 1 prawa odstąpienia, zamówiony Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot wartości zamówionego Towaru wraz z Kosztami dostarczenia Towaru nastąpi w terminie 14 dni, od daty otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu adres. Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów zwrotu Towaru.
  5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył odstąpienie od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z zakupionego Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 6. RĘKOJMIA I REKLAMACJE
  1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
  2. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przekazania Towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
  3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
  4. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
  5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwą rzecz do EnterCOM z siedzibą w Siedlcach (08-110), ul. Podlaska 61.
  7. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
  9. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego ust. 8 powyżej.
  10. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Towaru, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
  11. Klient, w celu złożenia reklamacji powinien zgłosić odpowiednie roszczenie pisemnie na adres Sprzedającego.
  12. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

 7. DANE OSOBOWE
  1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji usług Sklepu, w celach marketingowych (przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach oferowanych przez Sprzedającego) oraz w celu archiwizacji.
  3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
  4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do korzystania przez Klientów z usług Sklepu.

 8. ZNAKI TOWAROWE
  1. Wszystkie znaki towarowe, nazwy i znaki handlowe uwidocznione w Sklepie są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli, jak również podlegają ochronie prawnej.
  2. Znaki towarowe i wizualizacja strony Sklepu nie mogą zostać wykorzystane przez osoby trzecie z żadnym innym towarem lub usługą, w jakikolwiek sposób mogący powodować zdezorientowanie Klienta, lub w jakikolwiek sposób dyskredytujący Sprzedającego.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego postanowień.
  2. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na treść postanowień zawartych w Regulaminie.
  3. Wszelkie zapytania, sugestie, oświadczenia oraz informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu, Klient może kierować drogą elektroniczną na adres sklep@idt.pl lub listownie na adres: EnterCOM, ul. Podlaska 61, 08-110 Siedlce.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  6. Sprzedający jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 8 stycznia 2018r.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel